top of page

Privacy Statement

Privacy Statement

 

1. ALGEMEEN

Om juiste medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Dit doen wij in lijn met de bepalingen over de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en beveiligen uw gegevens goed tegen inbreuk door derden en zullen dit zelf nooit zonder uw toestemming delen met derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg (maximaal zes maanden) en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via de op onze website verstreken informatie.

 

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na één maand verwijderd.

 

Wanneer het – ondanks onze voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid– mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

1.2 WAARVOOR GEBRUIKT SKINTOLOGY MEDISCHE EN PERSOONSGEGEVENS?
– We verwerken gezondheidsgegevens in uw medisch dossier om u een hoge kwaliteit van zorg te kunnen verlenen en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen;
– Foto’s zijn een noodzakelijk hulpmiddel om het behandelproces te volgen, de resultaten te beoordelen of te besluiten hoe de verdere behandeling moet verlopen. Foto’s worden aan uw medisch dossier toegevoegd maar enkel gemaakt met uw toestemming;
– We kunnen u voorafgaand aan het maken van een consultafspraak vragen om eerst foto’s van het te behandelen gebied op te sturen, zodat u weet of een behandeling mogelijk is zonder onnodig verlies van uw (reis)tijd.
– We houden uw contactgeschiedenis bij. We zien in uw medisch dossier waar het contact over ging, wanneer het contact was en met wie;
– We dienen uw leeftijd vast te stellen om aan de gedragscode van de NVPC (Nederlandse Vereniging Voor Plastische Chirurgie) en de NVCG (Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde) te voldoen.

 

1.3 BEVEILIGING EN METHODE VAN BEWAREN

 

Geen consult
Maakt u (nog) geen consultafspraak dan bewaren we uw contactgegevens 6 maanden. Voor als u ons later toch nodig blijkt te hebben. Ieder halfjaar controleren we uw medische en contactgegevens om te kijken of deze nog in orde zijn.

Nog geen indicatie
Heeft u tijdens het consult nog geen indicatie om een behandeling te ondergaan dan kunnen we uw gegevens 2 jaar bewaren. Wij helpen u graag verder als u binnen het termijn van 2 jaar wel een indicatie heeft.

Geen behandelovereenkomst
Ziet u af van uw behandeling of kunt u niet behandeld worden dan verwijderen we uw gegevens na 4 maanden.

Back-ups
Wij maken back-ups van de (bijzondere) persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Houd er wel rekening mee dat, nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig kunnen zijn, totdat ook die back-ups na 3 maanden worden gewist. Om uw back-upgegevens te beveiligen hanteren we een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid.

 

2. UW RECHTEN

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@skintology.net. Wij zullen u binnen 1 maand na een verzoek voorzien van een reactie.

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page