top of page

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak met Skintology, persoonlijk in de kliniek, telefonisch of online, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Skintology. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Artikel 1 – ALGEMEEN 

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Skintology en een cliënt waarop de kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – AFSPRAKEN 

De cliënt dient 10 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn, indien de cliënt later is mag Skintology de verloren tijd inkorten op de behandeling.

Artikel 3 – AANTAL PERSONEN OP DE AFSPRAAK

Het is niet mogelijk om met meer dan 1 persoon in de behandelkamer aanwezig te zijn.

Artikel 4 – AFSPRAAK ANNULEREN EN OF NO SHOW

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak met Skintology telefonisch de afspraak annuleren. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.  Indien de afspraak niet op tijd is geannuleerd zijn wij genoodzaakt om 100% van de geboekte behandeling in rekening te brengen met een minimale waarde van 50 euro door middel van een factuur. Betalingstermijn is 7 dagen.

Artikel 5 – AFSPRAKEN COSMEDICAL

Skintology vraagt voor de medische behandelingen (aangegeven op website ‘COSMEDICAL’)  een aanbetaling van 25%, zodra de aanbetaling is ontvangen is uw boeking pas definitief. Mocht de behandeling gecanceld worden (dit is alleen schriftelijk of telefonisch mogelijk) in minder dan 24 uur voor de geplande behandeling of een no show door de cliënt dan ontvangt de cliënt de aanbetaling niet retour. Cliënten die reeds bekend zijn bij Skintology hoeven geen aanbetaling te betalen.

Artikel 6 – INSPANNING

Skintology zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Skintology zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties.

Artikel 7 – TOESTEMMINGSVERKLARING, PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

Voordat we een behandeling starten noteren wij eerst de noodzakelijke gegevens van de klant. Wij vragen onze klant de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd. Skintology neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar systeem. Skintology behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skintology zal gegevens van de cliënt niet delen met andere partijen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Artikel 8 – BETALING 

Skintology vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de kliniek. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin af te rekenen.

Artikel 9 – GEHEIMHOUDING 

Skintology is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Skintology is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tevens is Skintology niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen ondergaat u vrijwillig met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letselschade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. Skintology is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg. U alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website.

Artikel 11 – BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

Skintology heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstalgevallen worden bij de politie gemeld.

Artikel 12 – KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Skintology BV.

Skintology BV streeft om binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord te geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Skintology BV het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien Skintology BV en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat.

Artikel 13 – GEGEVENS

U dient ten alle tijden uw juiste persoon gegevens te vermelden aan Skintology. E-mail, telefoonnummer en uw woonadres. Mocht deze tussentijds wijzigen, vragen wij deze aan Skintology te melden. Skintology zal uw gegevens niet vermelden aan derden.

Artikel 14 – BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skintology het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 15 – HUISREGELS

Wij vinden het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Wij hopen dat u dat ook zult doen. Onderstaande huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden.

Artikel 15:1 – ROKEN

Roken in en vóór de kliniek is verboden, dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.


Artikel 15:2 – MOBIELE TELEFONIE

We stellen het erg op prijs als u in onze wachtruimte en behandelkamers, geen gebruik  maakt  van uw mobiele telefoon. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw telefoon uit te schakelen of de ‘tril/stil’-functie in te schakelen.


Artikel 15:3 – FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Medewerkers van Skintology en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Artikel 15:4 – ALCOHOL, DRUGS EN WAPENS

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs in onze kliniek is niet toegestaan, m.u.v. geserveerde dranken door de salon aan haar klanten.

Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.


Artikel 15:5 – DIEFSTAL EN VANDALISME

Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.


Artikel 15:6 – AANSPRAKELIJKHEID

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Skintology is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Artikel 15:7 – AANTAL PERSONEN OP UW AFSPRAAK

 Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor 1 behandeling naar de kliniek te komen.

Artikel 15:8 – AANWIJZINGEN MEDEWERKERS EN OVERTREDINGEN

Aanwijzingen van medewerkers van Skintology dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegang ontzegging tot de kliniek.


Artikel 15:8 – AGRESSIE, GEWELD, EN INTIMIDATIE

Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de kliniek niet getolereerd.
Bij ongewenst gedrag zal er direct maatregelen worden genomen. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een kliniek verbod krijgen. Hierbij werken we nauw samen met politie en justitie. Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de politie. Als bewust gedragsregels overschreden worden kan Skintology sancties opleggen aan de overtreder. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie.

Artikel 16 – RECHT

Op elke overeenkomst tussen Skintology en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Algemene Voorwaarden online webwinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Aanpassen?

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Skintology
handelend onder de naam: Skintology BV.

Vestigings- & bezoekadres:

Pieter Vreedestraat 19 
5038AX TILBURG

Telefoonnummer: 06-83396815
Bereikbaarheid:
Vanaf dinsdag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00.

E-mailadres: info@skintology.net

Erkenningen

 • Onderneming KvK nummer: 71933832

 • WTZA meldplicht, Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg: 71933832

 • Btw-identificatienummer: NL 858910469B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – BETALING 

Skintology vermeldt alle prijzen van de producten zichtbaar op de website evenals de kliniek. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient de aankoop te betalen volgens de hieronder vermelde betalingsmogelijkheden.

Betalingsmogelijkheden

iDEAL
Je kunt eenvoudig online het bedrag overmaken via je eigen vertrouwde bank.

Contant/ pin
Alleen mogelijk bij afhalen.

Visa, Mastercard

Cadeaubon

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een jaar, en gaat in op de datum van de aankoopdag. Na de verstreken datum zal deze niet meer geldig zijn.

Cadeaubonnen kunnen gekocht worden vanaf het bedrag 20 euro en kunnen zowel besteed worden in de online winkel als bij ons in de kliniek voor behandelingen.

 

Artikel 5- Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Leverancier:

PostNL verzendtarief pakketten binnen Nederland vanaf € 6,55 euro per verzending excl. Btw.

Pakketten naar buitenland, tarief start vanaf €8,65 euro per zending excl. Btw.

Nadat wij uw pakket hebben verzonden ontvangt u een track- and trace code, waarmee u de bestelling in de gaten kunt houden en eventueel de leveringsdatum aan passen

 

Artikel 6- Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

 •  Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 • Die snel kunnen bederven of verouderen.

 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 • Uitverkoop of sale producten. Mits er een productiefout of beschadiging in het product wordt aangetroffen, voordat het product geopend of gebruikt is.

 • Cadeaubonnen vallen niet onder uw herroepingsrecht.

 

Artikel 9- Retournering

Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Zie ook herroepingsrecht artikel 6,7 en 8. Voor een retournering en terugbetaling dient het product ongeopend, ongebruikt en niet beschadigd te zijn. Kosten voor het retourneren van een product of producten, zijn voor de consument van toepassing.

 

Wij streven ernaar om een retour en terugbetaling z.s.m. af te handelen na aankomst van het door de consument verstuurde pakket. Terugbetaling uiterlijk binnen 30 dagen na de aankomst van terugzending.

Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 10- Klachten en geschillencommissie

Via ons email adres of telefoonnummer kunt u ons bereiken, wanneer er zich een probleem voordoet. Zie ons contactgegevens.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

bottom of page