top of page

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het maken van een afspraak met Skintology, persoonlijk in de kliniek, telefonisch of online, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Skintology. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Artikel 1 – ALGEMEEN 

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Skintology en een cliënt waarop de kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – AFSPRAKEN 

De cliënt dient 10 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn, indien de cliënt later is mag Skintology de verloren tijd inkorten op de behandeling.

Artikel 3 – AANTAL PERSONEN OP DE AFSPRAAK

Het is niet mogelijk om met meer dan 1 persoon in de behandelkamer aanwezig te zijn.

Artikel 4 – AFSPRAAK ANNULEREN EN OF NO SHOW

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak met Skintology telefonisch de afspraak annuleren. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.  Indien de afspraak niet op tijd is geannuleerd zijn wij genoodzaakt om 100% van de geboekte behandeling in rekening te brengen met een minimale waarde van 50 euro door middel van een factuur. Betalingstermijn is 7 dagen. 

Artikel 5 – AFSPRAKEN COSMEDICAL

Skintology vraagt voor de medische behandelingen (aangegeven op website ‘COSMEDICAL’)  een aanbetaling van 25%, zodra de aanbetaling is ontvangen is uw boeking pas definitief. Mocht de behandeling gecanceld worden (dit is alleen schriftelijk of telefonisch mogelijk) in minder dan 24 uur voor de geplande behandeling of een no show door de cliënt dan ontvangt de cliënt de aanbetaling niet retour. Cliënten die reeds bekend zijn bij Skintology hoeven geen aanbetaling te betalen.

Artikel 6 – INSPANNING

Skintology zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Skintology zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties.

Artikel 7 – TOESTEMMINGSVERKLARING, PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

Voordat we een behandeling starten noteren wij eerst de noodzakelijke gegevens van de klant. Wij vragen onze klant de betreffende formulieren te lezen en te ondertekenen. Bij geen ondertekening zal er geen behandeling worden uitgevoerd. Skintology neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar systeem. Skintology behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skintology zal gegevens van de cliënt niet delen met andere partijen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


Artikel 8 – BETALING 

Skintology vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de kliniek. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin af te rekenen. 

8a. Wanneer een betaling is gedaan aan Skintology, kan de cliënt geen geld terugkrijgen. Wel kan de cliënt een voucher krijgen met het overige bedrag en deze weggeven of op een later moment zelf gebruiken. Tevens zouden de overige behandelingen ook overgenomen mogen worden door iemand anders.

8b. Een uitzondering op 8a is wanneer de cliënt wegens ziekte niet meer behandeld mag worden. Skintology dient dan een brief hiervan van de huisarts/specialist als bewijs te ontvangen. De kosten kunnen dan gerestitueerd worden (binnen hetzelfde kalenderjaar). 

Artikel 9 – GEHEIMHOUDING 

Skintology is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

Skintology is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tevens is Skintology niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen ondergaat u vrijwillig met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letselschade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan. Skintology is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg. U alleen bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website.

Artikel 11 – BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

Skintology heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstalgevallen worden bij de politie gemeld.

Artikel 12 – KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Skintology BV.

Skintology BV streeft om binnen 5 werkdagen een adequaat antwoord te geven. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Skintology BV het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

Indien Skintology BV en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat.

Artikel 13 – GEGEVENS

U dient ten alle tijden uw juiste persoon gegevens te vermelden aan Skintology. E-mail, telefoonnummer en uw woonadres. Mocht deze tussentijds wijzigen, vragen wij deze aan Skintology te melden. Skintology zal uw gegevens niet vermelden aan derden.

Artikel 14 – BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skintology het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 15 – HUISREGELS

Wij vinden het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden. Wij hopen dat u dat ook zult doen. Onderstaande huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden.

Artikel 15:1 – ROKEN

Roken in en vóór de kliniek is verboden, dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.


Artikel 15:2 – MOBIELE TELEFONIE

We stellen het erg op prijs als u in onze wachtruimte en behandelkamers, geen gebruik  maakt  van uw mobiele telefoon. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw telefoon uit te schakelen of de ‘tril/stil’-functie in te schakelen.


Artikel 15:3 – FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Medewerkers van Skintology en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.

Artikel 15:4 – ALCOHOL, DRUGS EN WAPENS

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs in onze kliniek is niet toegestaan, m.u.v. geserveerde dranken door de salon aan haar klanten.

Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.


Artikel 15:5 – DIEFSTAL EN VANDALISME

Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.


Artikel 15:6 – AANSPRAKELIJKHEID

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Skintology is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Artikel 15:7 – AANTAL PERSONEN OP UW AFSPRAAK

 Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor 1 behandeling naar de kliniek te komen.

Artikel 15:8 – AANWIJZINGEN MEDEWERKERS EN OVERTREDINGEN

Aanwijzingen van medewerkers van Skintology dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegang ontzegging tot de kliniek.


Artikel 15:8 – AGRESSIE, GEWELD, EN INTIMIDATIE

Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de kliniek niet getolereerd.
Bij ongewenst gedrag zal er direct maatregelen worden genomen. In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een kliniek verbod krijgen. Hierbij werken we nauw samen met politie en justitie. Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de politie. Als bewust gedragsregels overschreden worden kan Skintology sancties opleggen aan de overtreder. Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie.

Artikel 16 – RECHT

Op elke overeenkomst tussen Skintology en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page