top of page

Algemene Voorwaarden online webwinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Skintology
handelend onder de naam: Skintology BV.

Vestigings- & bezoekadres:

Pieter Vreedestraat 19 
5038AX TILBURG

Telefoonnummer: 06-83396815
Bereikbaarheid:
Vanaf dinsdag t/m zaterdag van 09:00 uur tot 18:00.

E-mailadres: info@skintology.net

Erkenningen

 • Onderneming KvK nummer: 71933832

 • WTZA meldplicht, Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg: 71933832

 • Btw-identificatienummer: NL 858910469B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – BETALING 

Skintology vermeldt alle prijzen van de producten zichtbaar op de website evenals de kliniek. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. De cliënt dient de aankoop te betalen volgens de hieronder vermelde betalingsmogelijkheden.

Betalingsmogelijkheden

iDEAL
Je kunt eenvoudig online het bedrag overmaken via je eigen vertrouwde bank.

Contant/ pin
Alleen mogelijk bij afhalen.

Visa, Mastercard

Cadeaubon

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een jaar, en gaat in op de datum van de aankoopdag. Na de verstreken datum zal deze niet meer geldig zijn.

Cadeaubonnen kunnen gekocht worden vanaf het bedrag 20 euro en kunnen zowel besteed worden in de online winkel als bij ons in de kliniek voor behandelingen.

 

Artikel 5- Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Leverancier:

PostNL verzendtarief pakketten binnen Nederland vanaf € 6,55 euro per verzending excl. Btw.

Pakketten naar buitenland, tarief start vanaf €8,65 euro per zending ex. Btw

Nadat wij uw pakket hebben verzonden ontvangt u een track- and trace code, waarmee u de bestelling in de gaten kunt houden en eventueel de leveringsdatum aan passen

 

Artikel 6- Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

 •  Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 • Die snel kunnen bederven of verouderen.

 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 • Uitverkoop of sale producten. Mits er een productiefout of beschadiging in het product wordt aangetroffen, voordat het product geopend of gebruikt is.

 • Cadeaubonnen vallen niet onder uw herroepingsrecht.

 

Artikel 9- Retournering

Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Zie ook herroepingsrecht artikel 6,7 en 8. Voor een retournering en terugbetaling dient het product ongeopend, ongebruikt en niet beschadigd te zijn. Kosten voor het retourneren van een product of producten, zijn voor de consument van toepassing.

 

Wij streven ernaar om een retour en terugbetaling z.s.m. af te handelen na aankomst van het door de consument verstuurde pakket. Terugbetaling uiterlijk binnen 30 dagen na de aankomst van terugzending.

Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden.

Artikel 10- Klachten en geschillencommissie

Via ons email adres of telefoonnummer kunt u ons bereiken, wanneer er zich een probleem voordoet. Zie ons contactgegevens.

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

bottom of page